شناسنامه معرفی تأمین کنندگان

راهنماي تکمیل پرسشنامه:
از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت میشود به منظور اعلام آمادگی و ثبت در لیست تامین کننده گان  مواد اولیه و قطعات ماشین آلات برای گروه کارخانجات سبلان پارچه به شرح زیر اقدام نمایند:

 

1 -تکمیل پرسشنامه ارزیابی در مراجعه به وب سایت سبلان پارچه به نشانی  sabalanparcheh.com

 

2-ضمیمه نمودن تصویرمستندات ارزیابی پس از تکمیل پرسشنامه متقاضیان باید کلیه اطلاعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارك و اسنادي را که نشانگر اعتبار اطلاعات مذکور می باشد، ضمیمه نماید. به اطلاعات ارائه شده بدون مدرك معتبر، ترتیب اثر داده نخواهد شد. چنانچه در هر زمان، خلاف واقع، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف تأمین کنندگان محرز گردد،بلافاصله امتیاز بندي انجام شده لغو گردیده و تأمین کنندگان خاطی علاوه بر قبول عواقب قانونی، تصمیم متخذه از طرف سبلان پارچه و جبران خسارت وارده را نیز قبول خواهند داشت.
بدیهی است اعلام آمادگی مذکور صرفاً به منظور ارزیابی اولیه متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان براي همکاري با شرکت ایجاد نخواهد کرد.
شرکتهاي تأیید صلاحیت شده به مدت دو سال در لیست کوتاه سبلان پارچه قرار گرفته تا در مناقصات محدود و استعلام از آنها دعوت بعمل آید.

 

با تشکر

مرحله 1 از 8

  • اطلاعات عمومی تامین کنند

  • YYYY slash MM slash DD